in

Спецоперация в Габрово, Иван Гешев отива на място

Очаква се след 10.30 часа Гешев да посети прокуратурата в града

Ñîôèÿ (23 àïðèë 2020)Ñïåöàêöèÿ íà ÑÄÂÐ è ïðîêóðàòóðàòà ñå ïðîâåæäà íà óë. „×åðêîâíà“ â ñòîëèöàòà.  ðàéîíà èìà çàñèëåíî ïîëèöåéñêî ïðèñúñòâèå. Íà ìÿñòî å è ãëàâíèÿò ïðîêóðîð Èâàí Ãåøåâ. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Àñåí Òîíåâ (ÂØ)

Главният прокурор Иван Гешев и главният секретар на МВР Ивайло Иванов пътуват за Габрово във връзка с провеждаща се в региона поредна операция по противодействие на битовата престъпност, предаде БГНЕС.

Очаква се след 10.30 часа Гешев да посети прокуратурата в града. По-късно главният прокурор ще бъде и в района на Червен бряг, където от началото на месеца се изравя голямо количество опасен отпадък.

Според прокуратурата боклукът е на фирми на обвиняемите братя Пламен и Атанас Бобокови.

Публикувано от pressmeg

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Зареждане…

0

„Лудогорец“ разби „Левски“ с 3:0

Отбелязваме 170 години от рождението на Иван Вазов