in

Бюджет 2021: Заплатите тръгват нагоре, пенсиите – също

Сачева: Бюджет 2021 е бюджет за хората

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе онлайн заседание, свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова. В първа точка от дневния ред на заседанието на НСТС правителството и социалните партньори обсъдиха проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. като мотиви към него. Законопроектът беше представен от министъра на финансите.

-Увеличаване на минималната работна заплата от 610 лв. – на 650 лв., считано от 1 януари 2021 г.
-Удвояване на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти спрямо 2017 г.
За 2021 г. са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30% (от 1.08.2020 г.) на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, в т.ч. за служители на първа линия.
-Увеличение с 10% на средствата за заплати на служителите, които не попадат в обхвата на пакета от социално-икономически мерки на правителството
Разчетено увеличение на средствата за възнаграждения на изборните длъжности по реда на законодателно регламентирания механизъм.

-360 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на учителите и 57,8 млн. лв. – за непедагогическия персонал;
-70 млн. лв. – за изграждане и реконструкция на детски градини, детски ясли и училища;
-38 млн. лв. – за подпомагане заплащането от родителите на такси за хранене на децата в задължителното предучилищно образование и за компенсиране на разходите за децата, които не са приети в детски градини, поради липса на места в държавните и общински градини и училища;
-36 млн. лв. – за разширяване достъпа и обхващане в задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца;
-20 млн. лв. – за модернизацията на училищните кабинети и изграждане на STEM среда;
-65,9 млн. лв. – за продължаване на реформите и осигуряване на устойчиво развитие и разширяване на достъпа до висше образование, в т.ч. 48,7 млн. лв. – за увеличение на възнагражденията на най-ниските академични длъжности във висшите училища.

Политиката в областта на здравеопазването е насочена към качествено и ефективно здравеопазване с основен фокус осигуряване на адекватна готовност на здравната система в условията на продължаваща епидемична обстановка, причинена от разпространението на COVID-19 с оглед гарантиране на пациентите на необходимата медицинска грижа. Допълнително осигурените средства основно са:

-65,7 млн. лв. – за увеличение на възнагражденията на персонала в структурите на МЗ и НЗОК, в т.ч. и за извънреден труд;
-48,9 млн. лв. субсидии за лечебните заведения за болнична помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
-326,6 млн. лв. за здравноосигурителни плащания;
-75 млн. лв. – за осигуряване на ваксина срещу COVID-19;
-50 млн. – за изграждане на Национална педиатрична болница.

Приоритети в областта на социалната политика са насочени основно към преодоляване на социално-икономическите последици от пандемията от COVID-19, свързани със запазване на заетостта, повишаване на квалификацията, намаляване на безработицата и като цяло запазване на устойчивостта на системи за социална закрила с фокус към най-уязвимите групи. Осигурени са допълнителни средства за:

-10 млн. лв. – за активна политика на пазара на труда;
-300 млн. лв. – за продължаване на мярката „60/40“;
-297,3 млн. лв. – за увеличението на средствата за краткосрочни обезщетения за безработица (увеличението от 9 на 12 лв. на дневния минимален размер на обезщетението за безработица);
-73 млн. лв. – за целева помощ за семействата с деца до 14-годишна възраст при дистанционно обучение и изчерпани възможности за платен отпуск на родителите и невъзможност да работят дистанционно;
-390 млн. лв. – за отпадане на доходния критерий за достъп до месечни помощи по отглеждане на деца до завършване на средно образование;
-10 млн. лв. – за целеви помощи за отопление;
-21,4 млн. лв. – за актуализиране на финансовата подкрепа за хората с увреждания по Закона за личната помощ;
-122 млн. лв. – за механизма за личната помощ по същия закон и 79,7 млн. лв. – за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност;
-47 млн. лв. – за еднократна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв. годишно за пенсионери с размер на пенсията от 300 лв. до 369 лв. (линията на бедност за 2021 г.)

Пенсионната политика: в Бюджет 2021 са осигурени допълнителни средства:

-474 млн. лв. – за увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. – на 300 лв., считано от 1 януари 2021 г.;
-94 млн. лв. – за увеличение на максималния размер на получаваната една или повече пенсии от 1200 лв. – на 1440 лв., считано от 1 януари 2021 г.;
-884,2 млн. лв. – за мерки, свързани с осъвременяване и изчисляване на пенсиите, в т.ч. и за целогодишното изплащане на пенсии с новото осъвременяване от 5%, считано от 1 юли 2021 г.;
-318 млн. лв. – за изплащане на добавки към пенсиите на всички пенсионери до месец март 2021 г.
Други приоритети са политиката в областта на отбраната, както и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми.

Публикувано от pressmeg

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Зареждане…

0

От 29-ти октомври се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки

Хакери свиха 519 000 евро от Пари Сен Жермен